I6XHH5 hsaE, Rv3536c, RVBD_3536c

Title id ORF names Protein names PubMed ID Short Synonyms EnsemblBacteria
I6XHH5 I6XHH5_MYCTU
2-keto-4-pentenoate hydratase (EC 4.2.1.-)
RVBD_3536c 2-keto-4-pentenoate hydratase (Probable hydratase) 9634230, 12368430, 20980199, hsaE hsaE, Rv3536c, RVBD_3536c AFN51554,
InterPro Pfam ProDom Region Similarity SUPFAM
PF01557 SSF56529
Gene3D HAMAP PANTHER Pfam PIRSF PRINTS ProDom PROSITE SMART SUPFAM
3.90.850.10, PF01557 SSF56529
PDB Protein Model Portal
EC number KEGG KO UniPathway
K02554,
HOGENOM KEGG KO OMA OrthoDB
K02554, ERERTQI, EOG6G4VTQ,