I6YAW3 Rv3015c, RVBD_3015c

Title id ORF names Protein names PubMed ID Short Synonyms EnsemblBacteria
I6YAW3 I6YAW3_MYCTU
vitamin-B12 independent methionine synthase family protein
RVBD_3015c 5-methyltetrahydropteroyltriglutamate-homocysteine methyltransferase (Uncharacterized protein) 9634230, 12368430, 20980199, Rv3015c, RVBD_3015c AFN51002,
InterPro Pfam ProDom Region Similarity SUPFAM
PF01717
Gene3D HAMAP PANTHER Pfam PIRSF PRINTS ProDom PROSITE SMART SUPFAM
PF01717
PDB Protein Model Portal
EC number KEGG KO UniPathway
HOGENOM KEGG KO OMA OrthoDB
VALHSCA,