GO:0016427

tRNA (cytosine) methyltransferase activity

Details: 
Catalysis of the reaction: S-adenosyl-L-methionine + tRNA = S-adenosyl-L-homocysteine + tRNA containing methylcytosine.
GO Category: 
MF
UbiE
LCM
AdoMet_MTases
dimethyladenosine transferase
hypothetical protein
TrmA
FtsJ
HemK
hypothetical protein
PRMT5 superfamily