lowSi_TMEVA

lowSi_TMEVA

Difference: 
-3.29
P-value: 
0.00
Difference: 
-0.44
P-value: 
0.30
Difference: 
-0.64
P-value: 
0.10
Difference: 
-0.77
P-value: 
0.01
Difference: 
-1.17
P-value: 
0.00
Difference: 
-0.11
P-value: 
0.98
Difference: 
0.00
P-value: 
1.00
Difference: 
-0.54
P-value: 
0.30
Difference: 
-0.33
P-value: 
0.64
Difference: 
-1.92
P-value: 
0.00