lowSi_TMEVA

lowSi_TMEVA

Difference: 
0.24
P-value: 
0.83
Difference: 
-0.63
P-value: 
0.30
Difference: 
-1.01
P-value: 
0.01
Difference: 
-0.19
P-value: 
0.89
Difference: 
-1.29
P-value: 
0.00
Difference: 
-1.75
P-value: 
0.01
Difference: 
-0.76
P-value: 
0.05
Difference: 
-1.02
P-value: 
0.01
Difference: 
-0.07
P-value: 
1.00
Difference: 
-0.09
P-value: 
1.00