lowSi_TMEVA

lowSi_TMEVA

Difference: 
-0.09
P-value: 
1.00
Difference: 
0.00
P-value: 
1.00
Difference: 
-0.31
P-value: 
0.71
Difference: 
-0.11
P-value: 
0.98
Difference: 
0.05
P-value: 
1.00
Difference: 
0.15
P-value: 
0.96
Difference: 
-0.06
P-value: 
1.00
Difference: 
0.46
P-value: 
0.28
Difference: 
-0.10
P-value: 
1.00
Difference: 
0.04
P-value: 
1.00