lowSi_TMEVA

lowSi_TMEVA

Difference: 
-0.23
P-value: 
0.84
Difference: 
0.09
P-value: 
1.00
Difference: 
0.08
P-value: 
1.00
Difference: 
-0.09
P-value: 
1.00
Difference: 
0.39
P-value: 
0.50
Difference: 
-0.38
P-value: 
0.48
Difference: 
-0.21
P-value: 
0.85
Difference: 
0.21
P-value: 
0.85
Difference: 
-0.87
P-value: 
0.04
Difference: 
0.36
P-value: 
0.67