lowSi_TMEVA

lowSi_TMEVA

Difference: 
-0.27
P-value: 
0.81
Difference: 
-0.66
P-value: 
0.00
Difference: 
-0.13
P-value: 
0.98
Difference: 
-0.36
P-value: 
0.61
Difference: 
-0.28
P-value: 
0.72
Difference: 
0.01
P-value: 
1.00
Difference: 
-0.31
P-value: 
0.64
Difference: 
0.00
P-value: 
1.00
Difference: 
0.23
P-value: 
0.84
Difference: 
0.01
P-value: 
1.00