lowSi_TMEVA

lowSi_TMEVA

Difference: 
-0.20
P-value: 
0.86
Difference: 
-0.01
P-value: 
1.00
Difference: 
0.00
P-value: 
1.00
Difference: 
-0.22
P-value: 
0.84
Difference: 
-1.25
P-value: 
0.00
Difference: 
-0.23
P-value: 
0.83
Difference: 
0.73
P-value: 
0.07
Difference: 
-0.30
P-value: 
0.73
Difference: 
-0.44
P-value: 
0.56
Difference: 
-0.33
P-value: 
0.71