lowSi_TMEVA

lowSi_TMEVA

Difference: 
0.56
P-value: 
0.32
Difference: 
-0.36
P-value: 
0.56
Difference: 
-0.40
P-value: 
0.43
Difference: 
0.01
P-value: 
1.00
Difference: 
0.04
P-value: 
1.00
Difference: 
0.43
P-value: 
0.56
Difference: 
0.04
P-value: 
1.00
Difference: 
-0.04
P-value: 
1.00
Difference: 
-0.23
P-value: 
0.83
Difference: 
-0.43
P-value: 
0.35