lowSi_TMEVA

lowSi_TMEVA

Difference: 
-0.14
P-value: 
0.98
Difference: 
-0.01
P-value: 
1.00
Difference: 
-0.07
P-value: 
1.00
Difference: 
-0.10
P-value: 
0.98
Difference: 
-0.15
P-value: 
0.98
Difference: 
0.37
P-value: 
0.39
Difference: 
-0.17
P-value: 
0.92
Difference: 
0.03
P-value: 
1.00
Difference: 
0.41
P-value: 
0.37
Difference: 
0.66
P-value: 
0.02